result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

中国电力企业联合会

zhōng guó diàn lì qǐ yè lián hé huì

〈組織〉中国電力企業連合会

〈英語〉China Electricity Council;CEC

〈略〉中电联

編集 再検索 謝謝 詞庫