result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约

guān yú jìn zhǐ fā zhǎn 、 shēng chǎn 、 chǔ cún hé shǐ yòng huà xué wǔ qì jí xiāo huǐ cǐ zhǒng wǔ qì de gōng yuē

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約

〈英語〉Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction

〈略〉禁止化学武器公约

編集 再検索 謝謝 詞庫