result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数85件:

均充电压

jūn chōng diàn yā

〈電〉均等充電電圧

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀分布

jūn yún fēn bù

〈品質〉一様分布

〈英語〉Uniform distribution

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀坐标

〈品質〉Uniform coordinate

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀材料

jūn yún cái liào

均質材料

〈英語〉homogeneous material

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀溶液

jūn yún róng yè

均一溶液

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀腐蚀

〈水道〉general corrosion

編集 再検索 謝謝 詞庫

均方根值

jūn fāng gēn zhí

〈電信〉二重平均平方根

〈英語〉root mean square

〈同〉方均根值

編集 再検索 謝謝 詞庫

均方误差

jūn fāng wù chā

平均二乗誤差.MSE

編集 再検索 謝謝 詞庫

均聚合物

jūn jù hé wù

〈化〉ホモポリマー.単独重合体.ホモ重合体

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡价格

〈証券〉equilibrium price

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡充电

均等充電(equalizing charge)

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡增长

jūn héng zēng zhǎng

〈経〉均衡成長

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡生产

jūn héng shēng chǎn

平準化生産

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡电路

jūn héng diàn lù

〈修正歓迎〉均等化回路.等価回路.平衡回路

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡膳食

jūn héng shàn shí

バランスの取れた食事.

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡速度

jūn héng sù dù

(鉄道)均衡速度

編集 再検索 謝謝 詞庫

均質材料

jūn zhì cái liào

〈参照〉均质材料

編集 再検索 謝謝 詞庫

均质材料

jūn zhì cái liào

均質材料

〈英語〉homogeneous materials

編集 再検索 謝謝 詞庫

均质磁场

〈車〉homogenous field

編集 再検索 謝謝 詞庫

均匀色空间

jūn yún sè kōng jiān

均等色空間

編集 再検索 謝謝 詞庫

均方谱密度

〈電〉mean squared spectral density

編集 再検索 謝謝 詞庫

均热带长度

〈電〉uniform temperature zone length

編集 再検索 謝謝 詞庫

均苯三甲酸

jūn běn sān jiǎ suān

〈化〉トリメシン酸

編集 再検索 謝謝 詞庫

均苯四甲酸

jūn běn sì jiǎ suān

〈化〉ピロメリット酸

編集 再検索 謝謝 詞庫

均衡试验机

〈医〉balancing machine

編集 再検索 謝謝 詞庫