result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数197件:

增高垫

zēng gāo diàn

〈車〉ブースターシート.ジュニアシート

編集 再検索 1 詞庫

增鲜剂

zēng xiān jì

〈食〉化学調味料、旨味調味料、調味料〈備考〉グルタミン酸ナトリウム、IプラスG

編集 再検索 謝謝 詞庫

增产报国

zēng chǎn bào guó

産めよ増やせよ

編集 再検索 謝謝 詞庫

增信释疑

zēng xìn shì yí

信頼醸成と疑念の払拭(に取り組む).

編集 再検索 謝謝 詞庫

增值业务

zēng zhí yè wù

〈電信〉付加価値サービス(VAS)

〈英語〉value added service

編集 再検索 謝謝 詞庫

增值服务

zēng zhí fú wù

〈経〉付加価値サービス

編集 再検索 謝謝 詞庫

增值网络

zēng zhí wǎng luò

〈電信〉value added network.VAN.付加価値通信網

編集 再検索 謝謝 詞庫

增力机构

zēng lì jī gòu

〈機〉倍力機構

編集 再検索 謝謝 詞庫

增加指数

〈経〉inflator

編集 再検索 謝謝 詞庫

增加资本

zēng jiā zī běn

〈経〉増資

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压中冷

〈車〉inter-cooling

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压压力

〈車〉給気圧(boost pressure)

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压控制

〈航空〉pressurization control

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压装置

zēng yā zhuāng zhì

〈修正歓迎〉〈車〉過給機.スーパーチャージャー.ターボチャージャー

編集 再検索 謝謝 詞庫

增发新股

〈金融〉増資(株を追加発行して資金調達をする)

編集 再検索 謝謝 詞庫

增发股票

zengfagupiao

〈金融〉株式増発

編集 再検索 謝謝 詞庫

增售条款

〈証券〉greenshoe

編集 再検索 謝謝 詞庫

增塑溶胶

zēng sù róng jiāo

プラスチゾル

〈同〉塑料溶胶

〈英語〉plastisol

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强CT

zēng qiáng ct

〈医〉造影CT

〈英語〉contrast enhanced CT

〈関連〉普通CT

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强体质

〈体〉to strengthen one's physique

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强作用

〈医〉potentiation

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强效应

〈電〉enhancement effect

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强现实

zēng qiáng xiàn shí

拡張現実

〈英語〉AR;Augmented Reality

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强电视

〈電信〉enhanced television

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强短信

zēng qiáng duǎn xìn

拡張メッセージサービス(携帯)

編集 再検索 謝謝 詞庫