result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数203件:

增殖体切除器

〈医〉adenotome;lymphatome;lymphotome

編集 再検索 謝謝 詞庫

增殖体切除术

〈医〉adenotomy

編集 再検索 謝謝 詞庫

增殖腺切除术

〈医〉adenectomy;adenoidectomy

編集 再検索 謝謝 詞庫

增生性关节炎

zēng shēng xìng guān jié yán

〈医〉増殖性関節炎

編集 再検索 謝謝 詞庫

增益交越频率

〈電〉gain-crossover frequency

編集 再検索 謝謝 詞庫

增程式电动车

zēng chéng shì diàn dòng chē

〈車〉レンジエクステンダー式電気自動車.航続距離延長型電気自動車

〈英語〉EREV;Extended Range Electric Vehicle

編集 再検索 謝謝 詞庫

增值税专用发票

zēng zhí shuì zhuān yòng fā piào

仕入税額控除可能な増値税インボイス兼領収書.増値税専用領収書

〈関連〉增值税普通发票

編集 再検索 謝謝 詞庫

增值税普通发票

zēng zhí shuì pǔ tōng fā piào

仕入税額控除不可の増値税インボイス兼領収書.増値税普通領収書

〈関連〉增值税专用发票

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压和扫气装置

〈車〉pressure-charging and scavenging unit

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压机匹配试验

〈車〉turbo-charger matching test

編集 再検索 謝謝 詞庫

增压流化床电厂

〈電〉PFBC

編集 再検索 謝謝 詞庫

增反射安全玻璃

〈車〉enhanced reflecting safety glazing material

編集 再検索 謝謝 詞庫

增安型电气设备

〈電〉increased safety electrical apparatus

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强全速率编码

〈通信〉EFR

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强机器类通信

zēng qiáng jī qì lèi tōng xìn

〈通信〉拡張型マシン通信.eMTC

〈英語〉enhanced Machine Type Communication

編集 再検索 謝謝 詞庫

增生出来原球体

zēng shēng chū lái yuán qiú tǐ

〈植〉プロトコーム〈英語〉protcorm

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强型机器类通信

zēng qiáng xíng jī qì lèi tōng xìn

〈通信〉拡張型マシン通信.eMTC

〈英語〉enhanced Machine-Type Communication

編集 再検索 謝謝 詞庫

增殖体切除器刀片

〈医〉adenotome blade

編集 再検索 謝謝 詞庫

增辟土地平均成本

〈経〉average cost of land production

編集 再検索 謝謝 詞庫

增量运动控制系统

〈電〉incremental motion control system

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强型机器类型通信

zēng qiang xíng jī qì lèi xíng tōng xìn

〈通信〉拡張型マシン通信.eMTC

〈英語〉enhanced Machine-Type Communication

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强型高速分组接入

zēng qiáng xíng gāo sù fēn zǔ jiē rù

〈通信〉High-Speed Packet Access Plus(HSPA+).Evolved HSPA.HSPA Evolution

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强型转移网络分析器

〈語〉Augmented Transition Networks;ATN

編集 再検索 謝謝 詞庫

增距立体X射线照像术

〈医〉hyperstereoroentgenography

編集 再検索 謝謝 詞庫

增强型通用分组无线业务

zēng qiáng xíng tōng yòng fēn zǔ wú xiàn yè wù

〈通信〉高速汎用パケット無線サービス

〈英語〉EGPRS;Enhanced GPRS;Enhanced General Packet Radio Service

編集 再検索 謝謝 詞庫