result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数178件:

福伊特-施奈德推进器

fú yī tè - shī nài dé tuī jìn qì

フォイト・シュナイダープロペラ

〈英語〉Voith Schneider propeller

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

福氏纳格里阿米巴原虫

fú shì nà gé lǐ' ā mǐ bā yuán chóng

〈修正歓迎〉〈微生物〉フォーラーネグレリア〈学名〉Naegleria fowleri〈参考〉Wikipediaのフォーラーネグレリア

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

福蒂斯丘金属集团公司

fú dì sī qiū jīn shǔ jí tuán gōng sī

フォーテスキュー・メタルズ・グループ

〈英語〉Fortescue Metal Group

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫