result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数1件:

自然杀伤淋巴细胞

zì rán shā shāng lín bā xì bāo

NKリンパ球

〈英語〉natural killer lymphocyte

編集 再検索 謝謝 詞庫