result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数54件:

递减余额

〈経〉reducing balance

編集 再検索 謝謝 詞庫

递减稀释

dì jiǎn xī shì

段階希釈

〈英語〉serial dilution

〈同〉连续稀释 / 系列稀释

編集 再検索 謝謝 詞庫

递增价值

〈経〉incremental value

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延付款

〈経〉deferred payment

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延支出

dì yán zhī chū

繰延支出

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延收入

dì yán shōu rù

〈会計〉繰越収益.前受収益

〈英語〉deferred income

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延收益

dì yán shōu yì

〈会計〉繰延収益

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延税款

dì yán shuì kuǎn

〈会計〉繰延税金

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延税项

dì yán shuì xiàng

〈証券〉deferred tax

繰延税金

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延费用

dì yán fèi yòng

〈修正歓迎〉〈会計〉繰延費用

〈英語〉deferred expenses;Deferred charges

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延资产

dì yán zī chǎn

deferred asset

〈会計〉繰延資産

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延项目

〈経〉deferral

編集 再検索 謝謝 詞庫

递推估计

〈電〉recursive estimation

編集 再検索 謝謝 詞庫

递耗资产

〈経〉diminishing assets

編集 再検索 謝謝 詞庫

递进关系

dì jìn guān xi

累加関係.

編集 再検索 謝謝 詞庫

递阶控制

〈電〉hierarchical control

編集 再検索 謝謝 詞庫

递阶系统

〈電〉hierarchical system

編集 再検索 謝謝 詞庫

递阶结构

〈電〉hierarchical structure

編集 再検索 謝謝 詞庫

递阶规划

〈電〉hierarchical planning

編集 再検索 謝謝 詞庫

递推关系式

dì tuī guān xì shì

〈数〉漸化式.再帰関係式

〈英語〉recurrence relation

〈同〉递回关系式

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延付息股份

〈経〉deferred share

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延税款借项

dì yán shuì kuǎn jiè xiàng

繰延税金資産

編集 再検索 謝謝 詞庫

递延税款贷款

dì yán shuì kuǎn dài kuǎn

〈会計〉繰延税金負債

編集 再検索 謝謝 詞庫

递归神经网络

dì guī shén jīng wǎng luò

〈電脳〉再帰型ニューラルネットワーク

〈英語〉RNN.Recurrent Neural Networks

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 詞庫

递归经济模式

〈経〉recursive economic model

編集 再検索 謝謝 詞庫