result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数248件:

万能测长仪

wàn néng cè cháng yí

能測長機

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能测齿仪

〈車〉universal gear-testing apparatus

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能液压机

〈車〉universal hydraulic machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能滚焊机

〈車〉universal seam welder

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能脑波计

〈医〉universal electroencephalograph

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能诊断床

〈医〉universal diagnostic table

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能试验机

wàn néng shì yàn jī

〈機〉能試験機

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能输血者

〈医〉universal donor

編集 再検索 謝謝 詞庫

万花筒珊瑚

wàn huā tǒng shān hú

〈魚介〉ハナガササンゴ

〈学名〉Goniopora lobata

編集 再検索 謝謝 詞庫

万历朝鲜之役

wàn lì cháo xiǎn zhī yì

〈同〉历朝鲜战争

〈朝鮮語〉임진왜란(壬辰倭亂)

編集 再検索 謝謝 詞庫

万历朝鲜战争

wàn lì cháo xiǎn zhàn zhēng

〈史〉文禄・慶長の役.秀吉の朝鮮出兵の中国側呼称

編集 再検索 謝謝 詞庫

万变不离其宗

wàn biàn bù lí qí zōng

〈成〉形式は変わっても本質は変わらない

編集 再検索 謝謝 詞庫

万向摇臂钻床

〈車〉universal raidial drilling machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万向节十字轴

wàn xiàng jié shí zì zhóu

カルダンジョイント

編集 再検索 謝謝 詞庫

万国宝通银行

〈経〉Citibank,N.A.

編集 再検索 謝謝 詞庫

万国邮政联盟

wàn guó yóu zhèng lián méng

国郵便連合(ばんこくゆうびんれんごう)

〈英語〉Universal Postal Union

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 詞庫

万夫不当之勇

wàn fū bù dāng zhī yǒng

〈成〉夫不当の強者

編集 再検索 謝謝 詞庫

万有引力定律

wàn yǒu yǐn lì dìng lǜ

〈理〉有引力の法則

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能外园磨床

〈車〉universal circular grinding machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能工具磨床

〈車〉universal tool grinding machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能工具铣床

〈車〉universal tool milling machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万能摇臂铣床

〈車〉universal raidial milling machine

編集 再検索 謝謝 詞庫

万豪国际集团

wàn háo guó jì jí tuán

編集 再検索 謝謝 詞庫

万丈高楼平地起

wàn zhàng gāo lóu píng dì qǐ

〈諺〉高楼、丈にして平地に起つ

(どんな高い建物も初めは地面から築きあげるものだ、何事も基本が大事という意味)

編集 再検索 1 詞庫

万向节和传动轴

〈車〉universal joint and drive shaft

編集 再検索 謝謝 詞庫