result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数885件:

人口替代水准

rén kǒu tì dài shuǐ zhǔn

人口置換水準.人口置き換え水準.口が増加も減少もしない均衡した出生水準.

〈同〉替代生育水准/生育更替水平

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人在做天在看

rén zài zuò tiān zài kàn

がやっていることを天は見ている.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人头模型重块

〈車〉head form weight

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人寿保险基金

〈経〉life insurance fund

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人寿保险法令

〈経〉Life Assurance Act [United Kingdom]

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人寿保险法团

〈経〉life insurance corporation

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工免疫系统

rén gōng miǎn yì xì tǒng

〈電脳〉工免疫システム

〈英語〉Artificial Immune System, AIS

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工受精代孕

rén gōng shòu jīng dài yùn

〈医〉工授精代理出産

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工影响天气

rén gōng yǐng xiǎng tiān qì

〈環境〉気象制御.気象改変.気象調節.気象コントロール.天候制御

〈英語〉Weather modification

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工心肺机泵

〈医〉heart lung pump

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工心脏瓣膜

〈医〉cardiac valve prosthesis

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工日晒肤色

rén gōng rì shài fū sè

フェイクタン.サンレスタンニング〈英語〉Sunless tanning / Fake Tan

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工智能园区

rén gōng zhì néng yuán qū

AI集積団地.工知能集積団地

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工智能教育

rén gōng zhì néng jiào yù

AI教育.工知能教育.

〈備考〉AIの知識を習得させるための教育やその方法

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工神经网络

rén gōng shén jīng wǎng luò

〈数〉人工ニューラルネットワーク.工神経回路網

〈英語〉Artificial Neural Network: ANN 

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人工肾透析器

〈医〉artificial kidney dialyzer

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人巨细胞病毒

rén jù xì bāo bìng dú

〈医〉ヒトサイトメガロウイルス

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人心果阿夜蛾

rén xīn guǒ' ā yè' é

〈虫〉オオシラホシアシブトクチバ

〈学名〉Achaea serva

〈備考〉中国动物主题数据库 ※学名または中国語名で検索

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人才强国战略

〈行政〉the strategy of reinvigorating China through human resource development

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人抗小鼠抗体

rén kàng xiǎo shǔ kàng tǐ

〈薬〉ヒト抗マウス抗体.HAMA

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人抗嵌合抗体

rén kàng qiàn hé kàng tǐ

〈薬〉ヒト抗キメラ抗体.HACA

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人有七贫八富

rén yǒu qī pín bā fù

七転び八起き

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人机交互处理

〈測〉interactive processing

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人机交互接口

rén jī jiāo hù jiē kǒu

〈電脳〉マン・マシンインターフェース

〈英語〉man-machine interactive interface

〈備考〉人間が機械から情報を受け取ったり、機械を操作する時に間と機械との仲介を行う機器及び作法

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

人民代表大会

rén mín dài biǎo dà huì

〈政〉民代表大会

〈英語〉people's congress

〈略〉

〈備考〉日本における議会に相当

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫