result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数535件:

转速指示器

〈医〉engine speed indicator

編集 再検索 謝謝 詞庫

转速校验台

〈電〉revolution speed check table

編集 再検索 謝謝 詞庫

转速波动率

〈車〉speed fluctuation rate

編集 再検索 謝謝 詞庫

转速累计表

〈車〉total revolution counter

編集 再検索 謝謝 詞庫

转钩手水母

zhuǎn gōu shǒu shuǐ mǔ

〈修正歓迎〉〈魚介〉カギノテクラゲ

〈学名〉Gonionemus vertens

〈備考〉百度百科の水螅纲

編集 再検索 謝謝 詞庫

转鼓碎浆机

zhuàn gǔ suì jiāng jī

〈製紙〉ドラムパルパー

編集 再検索 謝謝 詞庫

转鼓试验台

zhuàn gǔ shì yàn tái

〈修正歓迎〉〈車〉ダイナモメータ

編集 再検索 謝謝 詞庫

转化生长因子

zhuǎn huà shēng zhǎng yīn zǐ

トランスフォーミング増殖因子.トランスフォーミング成長因子

〈英語〉Transforming growth factor;TGF

編集 再検索 謝謝 詞庫

转台式斜断锯

〈車〉turn table cutting saw;turn table oblique saw

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向传动杆系

〈車〉steering linkage

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向动力装置

zhuǎn xiàng dòng lì zhuāng zhì

〈機〉パワーステアリング

〈英語〉Power steering

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向器总圈数

〈車〉total turns of steering gaer

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向操纵机构

〈車〉steering control mechanism

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向灯操纵杆

zhuǎn xiàng dēng cāo zòng gān

〈車〉ターンレバー

編集 再検索 謝謝 詞庫

转向盘总圈数

〈車〉total number of steering wheel turns

編集 再検索 謝謝 詞庫

转售价格维持

zhuǎn shòu jià gé wéi chí

再販売価格維持

〈英語〉resale price maintenance

編集 再検索 謝謝 詞庫

转子平衡精度

〈電〉balance quality of rotor

編集 再検索 謝謝 詞庫

转子式机油泵

zhuàn zǐ shì jī yóu bèng

〈機〉ロータリーオイルポンプ

〈英語〉rotary oil pump;rotor-type oil pump

編集 再検索 謝謝 詞庫

转帐存款传票

〈経〉transfer credit voucher

編集 再検索 謝謝 詞庫

转帐支款传票

〈経〉transfer debit voucher

編集 再検索 謝謝 詞庫

转录控制元件

zhuǎn lù kòng zhì yuán jiàn

〈生物〉転写制御エレメント

編集 再検索 謝謝 詞庫

转换后净收入

〈金融〉Converted net collections

編集 再検索 謝謝 詞庫

转换开关电器

zhuǎn huàn kāi guān diàn qì

〈修正歓迎〉自動切替え機器

〈英語〉transfer switching equipment

編集 再検索 謝謝 詞庫

转换桥接方式

〈通信〉translation bridging

編集 再検索 謝謝 詞庫

转换歇斯底里

zhuǎn huàn xiē sī dǐ lǐ

〈心〉転換型ヒステリー.転換ヒステリー

〈類〉化障碍 / 换性癔病

〈英語〉conversion hysteria

編集 再検索 謝謝 詞庫