result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数2件:

个例

gè lì

個別事例

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

个例安全性报告

gè lì' ān quán xìng bào gào

〈医〉個別症例安全性報告

〈英語〉Individual Case Safety Report;ICSR

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫