result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

信息设备资源共享协同服务

xìn xī shè bèi zī yuán gòng xiǎng xié tóng fú wù

情報設備資源共有協同サービス

〈英語〉IGRS;Intelligent Grouping and Resource Sharing

〈略〉闪联

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫