result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

工商业与人权指导原则

gōng shāng yè yǔ rén quán zhǐ dǎo yuán zé

ビジネスと人権に関する指導原則

〈英語〉Guiding Principles on Business and Human Rights

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫