result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

福特号航空母舰

fú tè hào háng kōng mǔ jiàn

〈軍〉ジェラルド・R・フォード

〈英語〉USS Gerald R. Ford

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫