result

中国語の完全一致検索の結果:
該当データ件数1件:

苏维埃社会主义共和国联盟

sū wéi' āi shè huì zhǔ yì gòng hé guó lián méng

〈史〉〈国名〉ソビエト社会主義共和国連邦

〈露語〉Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик;CCCP〈英語〉Union of Soviet Socialist Republics;USSR

〈同〉苏联

編集 再検索 謝謝 詞庫