result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数4件:

信使

xìn shǐ

公文書の使者.

編集 再検索 謝謝 詞庫

信使鸟

xìn shǐ niǎo

デリバード(ポケモン)

編集 再検索 謝謝 詞庫

信使RNA

xìn shǐ rna

〈医〉伝令RNA.メッセンジャーRNA

〈英語〉messenger RNA

〈関連〉核糖核酸

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 詞庫

信使核糖核酸

xìn shǐ hé táng hé suān

〈医〉メッセンジャーRNA

〈英語〉mRNA;messenger RNA

〈同〉信使RNA

編集 再検索 謝謝 詞庫