result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数420件:

信息安全

xìn xī' ān quán

情報セキュリティ

〈英語〉information security

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息家电

xìn xī jiā diàn

情報家電

〈備考〉パソコンよりも低価格で用途が明確に定まった情報家電

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息容量

〈品質〉Information capacity

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息属性

〈測〉information attribute

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息工程

xìn xī gōng chéng

〈電脳〉情報工学

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息技术

xìn xī jì shù

情報技術.IT

〈英語〉Information Technology

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息披露

xìn xī pī lù

情報公開.情報開示.ディスクロージャー

〈同〉息公开

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息提取

〈測〉information extraction

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息插座

xìn xī chā zuò

〈通〉情報コンセント

〈英語〉Information Outlet

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息操控

xìn xī cāo kòng

情報操作

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息教育

xìn xī jiāo yù

情報教育

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息时代

xìn xī shí dài

情報化時代.

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息服务

xìn xī fú wù

情報サービス

〈英語〉information service

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息来源

xìn xī lái yuán

情報源

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息架构

xìn xī jià gòu

〈電脳〉情報アーキテクチャ

〈参考情報〉

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息档案

〈証券〉news file

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息模式

〈電〉information pattern

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息消费

xìn xī xiāo fèi

情報消費

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息渠道

channel of information

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息爆炸

xìn xī bào zhá

情報爆発

〈英語〉information explosion

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息疫情

xìn xī yì qíng

編集 再検索 1 詞庫

信息社会

xìn xī shè huì

〈電脳〉情報化社会

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息科学

xìn xī kē xué

情報科学

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息科技

〈金融〉IT;Information technology

編集 再検索 謝謝 詞庫

信息空间

xìn xī kōng jiān

情報空間

〈英語〉infosphere

編集 再検索 謝謝 詞庫