result

中国語の前方一致検索の結果:
該当データ件数1575件:

不注明日期的引用

〈車〉undated reference

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不知自己半斤八两

bù zhī zì jǐ bàn jīn bā liǎng

〈慣〉自分の非力を知らない.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不祭价投标数量单

〈貿易〉unpriced tender BOQ

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不空广大明王观音

bù kōng guǎng dà míng wáng guān yīn

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不空羂索观音菩萨

bù kōng juàn suǒ guān yīn pú sà

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不穿裤子搭地铁日

bù chuān kù zi dā dì tiě rì

ノーパンツデー.ノーパンツサブウェイライド

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不统、不独、不武

bù tǒng 、 bù dú 、 bù wǔ

統一せず、独立せず、武力行使せず.台湾・馬英九政権の対中政策のひとつ.新三政策とも.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不良建筑物综合症

bù liáng jiàn zhù wù zōng hé zhèng

シックビル症候群.シックビルシンドローム.SBS

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不谈恋爱会死星人

bù tán liàn' ài huì sǐ xīng rén

〈網絡語言〉恋愛しなきゃ死んじゃう星人

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不锈钢内桶洗衣机

bù xiù gāng nèi tǒng xǐ yī jī

〈電〉ステンレス槽洗濯機

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不饱和式标准电池

〈電〉unsaturated standard cell

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不丧失新颖性宽限期

bù sàng shī xīn yǐng xìng kuān xiàn qī

〈特許〉グレースピリオド.新規性喪失の猶予期間.新規性喪失の例外における猶予期間

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不以为耻,反以为荣

bù yǐ wéi chǐ , fǎn yǐ wéi róng

〈成〉恥と感じるどころか、光栄に思うこと

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不以物喜,不以己悲

bù yǐ wù xǐ , bù yǐ jǐ bēi

〈成〉外界の良し悪しや自己の損得で喜んだり悲しんだりしない.外界のものに左右されず、また自分の近況がどんなに変化しても決して乱れず、心は常に穏やかであれ.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不以规矩,不成方圆

bù yǐ guī jǔ , bù chéng fāng yuán

決まりがないと、何事もうまく行かない

〈同〉没有规矩成方圆 / 无规矩成方圆

〈出典〉离娄之明,公输子之巧,不以规矩,成方圆(孟子·離婁上)

編集 再検索 2 鏈接 詞庫

不入虎穴,焉得虎子

bù rù hǔ xué , yān dé hǔ zǐ

〈慣〉虎穴に入らずんば虎子を得ず.

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不分光紫外线分析法

〈車〉nondispersive ultraviolet

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不分光红外线分析法

〈車〉nondispersive infrared

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不列颠哥伦比亚大学

bù liè diān gē lún bǐ yà dà xué

ブリティッシュコロンビア大学

〈英語〉The University of British Columbia

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不到最后,不见分晓

bù dào zuì hòu , bù jiàn fēn xiǎo

〈修正歓迎〉最後まで分からない

〈英語〉It isn't over until it's over

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不动产投资信托公司

bú dòng chǎn xìn tuō gōng sī

〈金融〉REITS;Real Estate Investment Trusts;動産投資信託。

編集 再検索 1 鏈接 詞庫

不動產、廠房及設備

bù dòng chǎn 、 chǎng fáng jí shè bèi

〈台湾〉〈会計〉有形固定資産

〈英語〉property, plant, and equipment

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不可转让的无息期票

〈経〉non-negotiable,non-interest-bearing promissory note

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不可转让的海运单证

〈貿易〉non-negotiable maritime transport document(generic)

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫

不合规格背书的支票

〈経〉irregularly endorsed cheque

編集 再検索 謝謝 鏈接 詞庫